Lấy thông tin của một bot

Thứ hai - 21/12/2020 11:04     In bài viết

/api/app/chatbots/info?chatbot_id={chatbot_id}

Lấy thông tin và mô tả của một bot đã tham gia vào hệ thống (vd chatbot_id = b2ef-11e7-958f-005056905e87)

Cách sử dụng

Http Trải nghiệm API

GET/api/app/chatbots/info?chatbot_id={chatbot_id}

Host: https://api.messenger.itrithuc.vn/v2

Trường thông tin

Tên thuộc tính Mô tả Kiểu dữ liệu Quyền