Lấy lịch sử chat của người dùng và bot

Thứ hai - 21/12/2020 10:56     In bài viết

/api/app/dialogs/histories

Lấy danh sách các cuộc hội thoại trong quá khứ của người dùng và bot

Cách sử dụng

Http Trải nghiệm API

GET/api/app/dialogs/histories

Host: https://api.messenger.itrithuc.vn/v2

Trường thông tin

Tên thuộc tính Mô tả Kiểu dữ liệu Quyền