API Chatbot

Lấy thông tin của một bot

Lấy thông tin và mô tả của một bot đã tham gia vào hệ thống

Lấy danh sách bot đang available

Lấy danh sách các bot đang available trong hệ thống

Lấy các bot được recommend phù hợp với câu hỏi

Lấy các bot được recommend phù hợp với nội dung câu hỏi của người dùng

Lấy danh sách bot có tương tác cao

Lấy danh sách các bot thường được người dùng sử dụng và tương tác

Lấy lịch sử chat của người dùng và bot

Lấy danh sách các cuộc hội thoại trong quá khứ của người dùng và bot