Lấy danh sách bot có tương tác cao

Thứ hai - 21/12/2020 10:59     In bài viết

/api/app/chatbots/recent

Lấy danh sách các bot thường được người dùng sử dụng và tương tác

Cách sử dụng

Http Trải nghiệm API

GET/api/app/chatbots/recent

Host: https://api.messenger.itrithuc.vn/v2

Trường thông tin

Tên thuộc tính Mô tả Kiểu dữ liệu Quyền