Lấy danh sách bot đang available

Thứ hai - 21/12/2020 11:03     In bài viết

/api/app/chatbots/list

Lấy danh sách các bot đang available trong hệ thống

Cách sử dụng

Http Trải nghiệm API

GET/api/app/chatbots/list

Host: https://api.messenger.itrithuc.vn/v2

Trường thông tin

Tên thuộc tính Mô tả Kiểu dữ liệu Quyền