Lấy thông tin người dùng

Thứ hai - 21/12/2020 10:51     In bài viết

/api/app/me

Api cho phép lấy thông tin của một user trong hệ thống như id, email, full_name

Cách sử dụng

Http Trải nghiệm API

GET/api/app/me

Host: https://api.messenger.itrithuc.vn/v2

Trường thông tin

Tên thuộc tính Mô tả Kiểu dữ liệu Quyền
email Email của người dùng String - Public
full_name Tên đầy đủ của người dùng String - Public
id Id của người dùng Int - Public