API thông tin user

Vị trí người dùng

Đang cập nhập

Hành động người dùng

Đang cập nhập

Trạng thái người dùng

Đang cập nhập

Lấy thông tin người dùng

Api cho phép lấy thông tin của một user trong hệ thống như id, email, full_name